Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Opieka wytchnieniowa

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem,

który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami"- edycja 2023

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Termin realizacji: 01.01.2023-31.12.2023

Dotacja: 401 931,00 zł

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Miejscem realizacji zadania publicznego jest  miasto Radom oraz woj.mazowieckie.

Celem programu jest  wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć opiekunów poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków, zapewnić opiekę nad osobą niepełnosprawną, dzięki czemu opiekun zyska dla siebie czas i będzie mógł zrealizować zaplanowane działania, a także skorzystać z różnych form relaksu i wypoczynku, a także z oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Wsparcie w formie świadczenia opieki wytchnieniowej będzie miało również pozytywny wpływ na osoby niepełnosprawne, ponieważ przebywanie z innymi osobami niewątpliwie przyczyni się do lepszego uspołecznienia osób objętych Programem. Dodatkowo kontakt z inną osobą (specjalistą) poprawi relacje, a działania specjalisty będą mogły stanowić czynnik stymulujący, który przyczynić się może nie tylko do rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych ale również do podjęcia przez osobę niepełnosprawną aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.