Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Dzienny Dom Pobytu "Radosna Przystań"

Zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na lata 2023-2025

Termin realizacji:  01.04.2023 r. do 30.11.2025 r

Dotacja: 2 100 000 zł (2023 rok- 700 000 zł; 2024 rok – 700 000 zł, 2025 rok – 700 000 zł) 

Grantodawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Miejscem realizacji zadania publicznego jest  miasto Radom.

Po więcej informacji zapraszamy Dzienny Dom Pobytu „Radosna Przystań”

Głównym założeniem projektu jest udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie poprzez utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera. 

Celami realizowanego zadania jest:
 -zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego,
 -zapewnienie form wsparcia w zakresie usług społecznych umożliwiających jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie osoby starszej cierpiącej z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby w środowisku zamieszkania;
 -próba częściowego utrzymania codziennych aktywności osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby;
 -integracja oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności;
 -wsparcie osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi cierpiącymi z powodu zespołu otępiennego (osób sprawujących faktyczną opiekę, w szczególności członków rodzin) poprzez edukację, poradnictwo oraz oddziaływania terapeutyczne;
 -zapewnienie kontynuacji działania DDP po zakończeniu konkursu zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego (w miarę możliwości Oferenta);
 -systematyczne podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych przy projekcie w kierunku zdobycia wysokich kwalifikacji w budowaniu usług i opiece nad osobami starszymi cierpiącymi z powodu zespołu otępiennego;
 -szerzenie idei międzypokoleniowego wolontariatu wokół działań projektowych;
 -promowanie idei dotyczącej ośrodków wsparcia DDP, w tym min: , zorganizowanie konferencji naukowej zwiększającej świadomość społeczeństwa na temat funkcjonowania oraz potrzeb osób starszych z chorobą otępienną, w tym Alzheimera.

Beneficjenci projektu korzystają z usług z zakresu:
 -terapii zajęciowej (zajęć terapeutycznych, aktywizujących, podtrzymujących zainteresowania, rozwijanie nowych zainteresowań, utrzymanie relacji społecznych, usprawnianie pamięci, utrwalanie nabytych umiejętności, celebrowanie świąt okolicznościowych itp. poprzez: a) zajęcia ogólnorozwojowe: − muzykoterapia, − zajęcia komputerowe, − terapia poznawcza, − trening pamięci, − zajęcia manualne, − terapia ręki b) usługę terapeuty rodzinnego, c) zapewnienie wsparcia neuropsychologa, d) organizację dodatkowych form wsparcia, które wychodzą naprzeciw potrzebom indywidualnym beneficjentów),
 -treningu umiejętności społecznych,
 -treningu umiejętności codziennych,
 -rehabilitacji, terapii ruchem
– gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla seniorów,
-logopedii,
-dietetyki,
-wsparcia psychologicznego,
-organizacji dodatkowych form wsparcia, które wychodzą naprzeciw potrzebom indywidualnym beneficjentów. 

Aktualności, zgłoszenia, szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Oferta-> Dzienny Dom Pobytu