Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Oferta szkoleniowa dla oświaty

Nasze programy są dostosowane do unikalnych wyzwań, jakie stawia przed nauczycielami, pedagogami i pracownikami oświaty współczesna rzeczywistość edukacyjna.
Oferujemy wszechstronne szkolenia, które wspierają rozwój osobisty i profesjonalny pracowników oświaty.

Polityka oświatowa

 Dostosowanie oferty szkoleniowej do wymogów polityki oświatowej jest kluczowe dla skutecznego wsparcia rozwoju edukacyjnego i podniesienia jakości nauczania. Jednocześnie zapewniamy dostępność szkoleń dla różnych grup społecznych, realizując zasady równości szans i eliminacji barier w dostępie do edukacji.  

W naszej kompleksowej ofercie szkoleń stawiamy na zrównoważony rozwój całej społeczności edukacyjnej. Oferujemy dedykowane programy szkoleniowe dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów, aby wspólnie kreować inspirujące środowisko edukacyjne.

W ramach naszej dedykowanej oferty szkoleń dla szkół, pragniemy wesprzeć rozwój nauczycieli, uczniów i całą społeczność szkolną. Nasze programy szkoleniowe zostały starannie dostosowane do unikalnych potrzeb szkolnego środowiska, obejmując szeroki zakres tematyczny oraz wykorzystując nowoczesne metody nauczania.

Dla kogo szkolenia

Dyrektorzy

Szkolenia wspierające dyrektorów w stosowaniu nowoczesnych narzędzi zarządczych, monitorowaniu wyników edukacyjnych i dostosowywaniu strategii do bieżących wyzwań. Programy, które kształtują umiejętności przywódcze, zarządzania zespołem oraz planowania strategicznego dla efektywnego funkcjonowania placówki edukacyjnej.

Nauczyciele

Szkolenia, które wspierają nauczycieli w doskonaleniu umiejętności dydaktycznych, skutecznego planowania lekcji oraz indywidualizacji procesu nauczania. Programy skierowane nauczycieli, rozwijające umiejętność wprowadzania innowacji pedagogicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i metod pracy grupowej.

Uczniowie

Programy wspierające rozwój kompetencji interpersonalnych, budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami. Szkolenia ukierunkowane na rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania czasu oraz motywacji do osiągania celów edukacyjnych.

Rodzice

Programy, które wspierają rodziców w aktywnym uczestnictwie w edukacji swoich dzieci, pomagają w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi oraz kształtowaniu pozytywnego otoczenia domowego. Szkolenia, które rozwijają umiejętność efektywnej komunikacji między rodzicami, nauczycielami oraz uczniami, wspierając wspólny wysiłek na rzecz edukacyjnego sukcesu.

Zapraszamy do współpracy! Razem możemy otworzyć nowe perspektywy rozwoju dla Twojej szkoły!