Stowarzyszenie Nowe Perspektywy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Lepsza jakość z „Nową Perspektywą” – Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025

Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025

Program Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 to nowy instrument, dzięki któremu Minister Rodziny i Polityki Społecznej może wspierać rozwój tego sektora. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie zwiększanie oddziaływania PES w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Termin realizacji: 11.09.2023-31.08.2024

Dotacja: 190 000,00 zł

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Miejscem realizacji zadania publicznego jest  miasto Radom oraz woj. mazowieckie.

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Dzięki temu możliwe będzie zwiększanie pozytywnego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Główny cel Programu wpisuje się w ramy dla tego rodzaju dokumentu wyznaczone w art. 31 ust. 2 ustawy o ekonomii społecznej. W przywoływanym przepisie określony został katalog działań, które mogą być finansowo wspierane w ramach resortowego programu ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Wskazany powyżej cel realizowany przez wybrane z określonego w art. 31 ust. 2 ustawy o ekonomii społecznej katalogu działania wspierające: a) rozwój ekonomii społecznej, b) wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej, c) reintegrację zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych, d) nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej, e) realizację usług społecznych. Wsparcie to polegać będzie w szczególności na umożliwieniu podmiotom ekonomii społecznej uzyskania środków finansowych na modernizację. Dzięki niej podmioty ekonomii społecznej będą miały szanse na dopasowanie swojej działalności do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i społecznych. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie miejsc pracy, zwiększenie obrotów czy też zmiana lub poszerzenie profilu działalności.

Realizacja celu głównego Programu ma istotne znaczenie, ponieważ ekonomia społeczna jest jednym ważnych instrumentów aktywnej polityki społecznej. Dzięki oddolnej aktywności w sferze społecznej i gospodarczej, ekonomia społeczna przyczynia się do większej spójności
społecznej – w szczególności przez reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywność w sferze usług społecznych.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy realizuje program w zakresie obszaru 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie w tym zakresie dotyczyć będzie szerokiego spektrum aktywności przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Obejmować ono może zarówno działalność pożytku publicznego, działalność gospodarczą oraz inną działalność odpłatną. Wsparcie to w szczególności koncentrować powinno się na aspektach powiązanych z możliwością uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, np. na rozpoczęciu lub rozwinięciu działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działania realizowane w tym obszarze mogą uwzględniać elementy związane z funkcjonowaniem w zielonej gospodarce lub cyfrową transformacją, o których mowa w pkt 4 regulaminu.