logo bez tła duże

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin
Nowe Perspektywy

Od 1 marca 2022 roku w Stowarzyszeniu Nowe Perspektywy - na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Radomia - funkcjonuje 1 z 6 Radomskich placówek wsparcia dziennego.

Zróżnicowane formy działań i usług społecznych

W ramach funkcjonowania placówki „Radosny Zakątek” zaplanowano kilka równorzędnie odbywających się działań tak, aby umożliwić podopiecznym różne możliwości rozwoju oraz korekty dotychczasowych negatywnych zachowań i postaw. Zróżnicowane formy działań oraz usług społecznych realizowane w ramach w/w zadania publicznego mają wspierać wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności i kreatywności społecznej oraz zawodowej dzieci i młodzieży dotkniętej trudnościami adaptacyjnymi.

W projekcie ważnym elementem będzie wsparcie i pomoc niesiona rodzicom oraz opiekunom dzieci i młodzieży, którzy będą pod opieką placówki.

W ramach działania świetlicy „Radosny Zakątek”, dzieci i młodzież mają:
zorganizowany czas wolny, zapewnioną pomoc w nauce, oraz możliwość rozwijania zainteresowań. Organizowane są przeróżne zajęcia sportowe, rekreacyjne, a także kulturalno– edukacyjne

Rodzaje zajęć

w ramach świetlicy "Radosny Zakątek"

284753074_1036054053684505_8124920095182036051_n

Ogólnorozwojowe

Projekt bez tytułu (12)

Umuzykalniające

Projekt bez tytułu (11)

Komputerowe

287203949_1067547193877246_4125634555103340973_n

Gimnastyczne

Projekt bez tytułu (13)

taneczne

283792723_1281795612350238_6966493354235793193_n

Plastyczne

Sposoby zaspakajania
i realizowania potrzeb

1. Placówka prowadzona będzie w formie opiekuńczo - specjalistycznej, z możliwością łączenia form i zapewnia dziecku w szczególności:
a) opiekę i wychowanie,
b) organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych, korekcyjnych oraz kompensacyjnych (w tym programów indywidualnych),
c) pomoc w nauce, d) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań,
e) zajęcia profilaktyczne, w tym profilaktykę uzależnień, zachowań ryzykownych,
g) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
h) kształtowanie umiejętności samokontroli, umiejętności rozumienia emocji, umiejętności komunikacyjnych,
i) aktywny udział w życiu kulturalnym, w tym zajęcia kulturalno-rekreacyjne (tj. wyjazdy do kina, teatru, spotkania z kręgami artystycznymi, akademickimi, duchownymi),
j) wyżywienie w postaci posiłku regeneracyjnego.

2. Placówka w swojej działalności będzie współpracować z rodzicami i opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi, leczniczymi, pomocowymi:
MOPS, PCPR, GOPS-y, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Policją, placówkami kulturalnymi, MOS, MOW i organizacjami pozarządowymi.

3. Kształtowane będą umiejętności organizacji wspólnego czasu dla rodziców/opiekunów i ich dzieci objętych wsparciem placówki „Radosny Zakątek”.

Zadanie dofinasowane z budżetu Gminy Miasta Radom