Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia – to jedno z zadań pierwszego w Radomiu Dziennego Domu Pobytu dla osób z Alzheimerem. Nasza placówka będzie przyjmować osoby starsze, cierpiące z powodu zespołu otępiennego, we wstępnym, I etapie choroby.

Z założenia ma to być 18 osób, które będą mogły pracować w trzech grupach 6-osobowych. Program realizowany będzie w latach 2020-2022 i obejmuje wsparciem specjalistycznym całe rodziny.

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

  1. O przyjęciu do placówki decydować będzie:

 • dostarczenie zaświadczenia od lekarza specjalisty: neurologa, psychiatry, geriatry z rozpoznaniem  choroby Alzheimera i informacją o pierwszym etapie choroby
 • kolejność zgłoszeń dotycząca złożenia zaświadczenia lekarskiego i wypełnienia formularza zgłoszeniowego
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z chorym oraz z jego opiekunem
 • wydanie pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej
 1. Rekrutacja składać się będzie z dwóch etapów.
 2. Zakłada się ograniczoną liczbę przyjętych zgłoszeń w I etapie rekrutacji– maksymalnie 30.
 3. Podczas II etapu przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z osobami wybranymi w I etapie rekrutacji (chory i jego opiekun) ; o godzinie spotkania zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie
 4. Ostatecznie zakwalifikowanych do placówki może zostać 18 osób.
 5. W razie potrzeby utworzona zostanie lista rezerwowa uczestników DDP (maks.5 osób).
 6. Miejscem rekrutacji będzie siedziba Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy” Radom ul. Lubońskiego 2
 7. W przypadku stwierdzenia braku zgodności poziomu faktycznego funkcjonowania osoby zakwalifikowanej do placówki z informacjami zawartymi w złożonej dokumentacji Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo usunięcia danej osoby z listy uczestników DDP „Radosna Przystań”.

TERMINY:

 • 6-13 VIII 2020 r. – I etap rekrutacji (przyjmowanie zgłoszeń) g. 14.00-17.00
 • 17-18 VIII 2020 r. -II etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych) g. 11.00-16.00
 • 21 VIII 2020 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji- informacja zostanie przekazana zrekrutowanym osobom drogą e-mailową lub telefoniczną.

KONTAKT:     

tel. 533 523 043  (poniedziałek-piątek 12-17)
e-mail: perspektywy.nowe @gmail.com

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.