PROJEKTY

Projekty

Termin realizacji:
styczeń 2018 – grudzień 2019
Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy, Gmina Miasta Radomia

CEL: integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społ.poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku. Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci ścieżką reintegracji: aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową. Indywidualna ścieżka reintegracji, będzie planem działania, wg którego uczestnik/czka zostanie poprowadzony/a w dalszych etapach projektu.
ZADANIE 1.
Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: • Diagnoza indywidualnych potrzeb 25 uczestników/czek projektu. Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
ZADANIE 2.
Działania w ramach aktywizacji społecznej: • specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, • trening umiejętności społecznych • warsztaty rozwoju osobistego •wydarzenia kulturalno- integracyjne: wyjście do kina, teatru, muzeum
ZADANIE 3. Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej: • szkolenia/kursy dające nowe kompetencje zawodowe (katalog 10 kursów/szkoleń do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji i IPD)
ZADANIE 4.
Działania w ramach aktywizacji zawodowej: • doradztwo zawodowe • pośrednictwo pracy • warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i wiedzy na temat rynku pracy • indywidualne zajęcia z trenerem pracy

Termin realizacji:
kwiecień 2018 – grudzień 2018
Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul.Lubońskiego 2
Projekt współfinansowany przez Powiat Radomski.

W ramach zadania organizowane jest:
Specjalistyczne indywidualne poradnictwo
Cykl spotkań grupowych dla opiekunów zastępczych
Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami sensuoplastyki oraz arteterapii dla dzieci i młodzieży
Festyn Rodzinny
Wyjścia i wycieczki o charakterze integracyjnym.

Termin realizacji:
kwiecień 2018 – grudzień 2018
Miejsce realizacji: Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul.Lubońskiego 2
Projekt współfinansowany przez Powiat Radomski.

W ramach zadania prowadzone są:
Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych w celu wzmocnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych
Bezpłatne specjalistyczne poradnictwo rodzinne – indywidualne konsultacje ze specjalistami:
Psycholog
Terapeuta uzależnień
Terapeuta rodzin
Zajęcia integracyjne rodziców z dziećmi poprawiające wzajemne relacje.

Termin realizacji:
czerwiec 2018 – listopad 2020
Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Publikacja „Nie jesteś sam! Poradnik dla osób cierpiących z powodu demencji”

Cele projektu:
Wzmacnianie poczucia możliwości samodzielnego działania dla osób chorych poprzez możliwość wyjścia z domu bez opiekunów. Aktywizowanie w miarę możliwości do wykonywania czynności dnia codziennego, stymulacja funkcji poznawczych, w tym językowych. Odciążenie opiekunów od codziennych stałych obowiązków opieki nad chorym.
Wyposażenie opiekunów osób chorych w odpowiednią wiedzę specjalistyczną, pokazanie narzędzi pracy do samodzielnej aktywizacji chorego w domu oraz wyposażenie w sposoby radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi oraz stresem związanym z obciążeniem wynikającym z ograniczeń dla całej rodziny.

Projekt skierowany jest do :
1. Osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych, w następstwie :
Chorób neurodegeneracyjnych( np. Alzhaimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane, itp.); Udaru mózgu; Uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego itp.
2. Opiekunów z otoczenia osoby chorej, które zajmują się nią na co dzień.

Oferujemy:
1. Pomoc i wsparcie mobilnego asystenta, który przywiezie osoby chore na zajęcia, co umożliwi uzyskanie wolnego czasu dla opiekunów.
2. Cykliczne zajęcia dla osób chorych, w ramach których prowadzone będą: terapia zajęciowa, zajęcia z neuropsychologiem i neurologopedą
3. indywidualne spotkania ze specjalistami dla opiekunów
4. utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów,
5. Organizacja czasu wspólnego dla opiekunów osób chorych, np. wspólne pikniki, wyjście do kina.
Usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatne.

W Radomiu dzienny dom pobytu został utworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w obiekcie przy ul. Lubońskiego 2. Znajdują się tam salki terapeutyczne, sale do zajęć grupowych, w tym sala szkoleniowa wyposażona w ekran i projektor multimedialny, sala do zajęć ruchowych wyposażona w kształtki rehabilitacyjne, suchy basen oraz drabinki gimnastyczne. Placówka ma też zaplecze kuchenne z możliwością podgrzania posiłku oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia – to jedno z zadań pierwszego w Radomiu Dziennego Domu Pobytu dla osób z Alzheimerem. Radomska placówka przyjmuje osoby starsze, cierpiące z powodu zespołu otępiennego we wstępnym I etapie choroby. Program realizowany będzie w latach 2020-2022 i obejmuje wsparciem specjalistycznym całe rodziny.

• Zajęcia odbywają się w godzinach 7.00-15.00,
• Podczas pobytu w placówce uczestnik ma możliwość korzystania z zajęć ogólnorozwojowych ( szachy, taniec, zajęcia wokalne, zajęcia komputerowe), zajęć warsztatowych (kulinarne, rękodzielnicze, stolarskie etc) oraz z opieki neuropsychologa, neurologopedy i fizjoterapeuty
• Uczestnik otrzymuje trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jedno danie gorące
• Wsparciem objęte są całe rodziny/opiekunowie osoby chorej
• Opłata miesięczna za pobyt -150 zł.

Termin realizacji:
lipiec 2020 – grudzień 2020
Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul. Lubońskiego 2
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


W ramach projektu „Teraz Twój Ruch! – aktywny i odważny senior” zaplanowano kilka równorzędnie odbywających się działań tak, aby zaangażować do aktywnego życia oraz umożliwić efektywny i wieloaspektowy rozwój osób starszych.
Założeniem projektu jest sprawienie, aby osoby w wieku senioralnym mogły prowadzić samodzielne i satysfakcjonujące dalsze życie, poprzez atrakcyjne i aktywne spędzanie wolnego czasu, dostęp do nowych mediów cyfrowych, budowanie i rozwijanie dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego, udział w doskonaleniu osobistym i we współorganizacji wydarzeń obywatelskich.

Zajęcia ruchowe to jedna z form aktywizacji oraz profilaktyki zdrowia skierowana do seniorów.
Systematyczna i dostosowana do potrzeb oraz własnych możliwości gimnastyka, będzie zapobiegać chorobom przewlekłym, a także uświadomi potrzebę codziennego ruchu, jako podstawy dobrego samopoczucia.
Zajęcia z arteterapii usprawniają zręczność manualną seniorów oraz przyczyniają się do redukcji napięć i stresów.
Zajęcia komputerowe podnoszą kompetencje osób starszych w tym zakresie, co jest konieczne w aktywnym funkcjonowaniu w nowoczesnej rzeczywistości (uczą się m.in. jak korzystać z zasobów internetu, a w szczególności z portali społecznościowych i komunikatorów oraz jak korzystać z internetu na urządzeniach mobilnych).
Równie ważnym działaniem będą są wyjazdy, podczas których seniorzy doświadczają „kultury wysokiej”.
Sesja fotograficzna ma za zadanie stworzenie przestrzeni do spotkań międzypokoleniowych, w efekcie czego powstaną fotografie, które mają zostać zaprezentowane w miejscach publicznych.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano:
1. kurs komputerowy ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania umiejętności w zakresie komunikacji z wykorzystaniem portali społecznościowych, komunikatorów (również na urządzeniach mobilnych) oraz e-learningu;
2. wyjazdy do filharmonii, teatru, muzeów (spotkania z kulturą wysoką);
3. zajęcia z elementami arteterapii;
4. sesję fotograficzną;
5. gimnastykę dla seniora „zdrowy kręgosłup”;
6. zorganizowanie publicznej wystawy fotograficznej prezentującej aktywność seniorów biorących udział w projekcie.

LOKALIZACJA

Konstantego Lubońskiego 2, 26-600 Radom

E-MAIL

perspektywy.nowe@gmail.com

TELEFON

533 523 043

.

...