PROJEKTY

Projekty

Od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2022 r realizowany jest projekt pn. „Realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mieszkalnictwo wspomagane”, w ramach programu RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Projekt dofinansowany jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
Kwota dofinansowania: 884 803,50 zł
Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „NOWE PERSPEKTYWY”; we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „RAZEM” .
Projekt ma też na celu zwiększenie dostępu do deficytowej usługi społecznej – mieszkań treningowych na trenie m. Radom i powiatu radomskiego, poprzez utworzenie 6 miejsc w mieszkaniu treningowym i udzielanie w nich kompleksowego wsparcia 24 mężczyznom i 16 kobietom – osobom niepełnosprawnym intelektualnie, zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu miasta Radom i pow. radomskiego.
Mieszkanie wspomagane ma na celu naukę samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej. Jest to niejako etap wstępny mieszkalnictwa chronionego pozwalającego osobom niepełnosprawnym na opuszczenie domu rodzinnego i życia na własny rachunek. Od kwietnia bieżącego roku w budynku położonym przy ul. Gajowej 80 w Radomiu przebywają już pierwsi podopieczni.
Mieszkalnictwo wspomagane jest jedną z najtrudniej dostępnych usług tego rodzaju (w skali kraju i regionu) a jednocześnie jedną z najskuteczniejszych i najbardziej poszukiwanych.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są jedną z najbardziej zagrożonych tymi zjawiskami grup i są grupą docelową tego projektu. Dla każdego uczestnika projektu został opracowany indywidualny plan usamodzielniania. Jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb i ograniczeń. Lokatorzy mieszkań treningowych mają zapewnioną pełną gamę usług w celu nauki samodzielnego życia. Zatrudnieni specjaliści i opiekunowie realizują zajęcia z lokatorami, wspomagają i uczą prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.
Mieszkanie treningowe działa przez 6 dni w tygodniu jednocześnie dla 6 uczestników.
Prowadzenie usług jest powierzone dwóm równolegle pracującym, wykwalifikowanym opiekunom mieszkania. Sprawują oni opiekę nad właściwym użytkowaniem lokalu, monitorują stan zdrowia, funkcjonowanie społeczne lokatorów, wspomagają w załatwianiu spraw codziennych, urzędowych, osobistych, wspierają w realizacji planu usamodzielnienia, współpracują z rodzinami uczestników.
Opiekunowie realizują zajęcia:
– treningu umiejętności praktycznych,
– treningu finansowego,
– treningu higieny osobistej,
– treningu zarządzania mieszkaniem,
– treningu kulinarnego,
– treningu interpersonalnego,
– treningu spędzania czasu wolnego, w tym wyjścia do kin, teatrów, kawiarni, itp.
W wymiarze 4g/tydzień w mieszkaniu treningowym pracuje również pedagog oraz psycholog, którzy świadczą specjalistyczną pomoc.

Numer: POWERAE-2020-1-PL01-KA104- 081325
kwota dofinansowania 19 620 EUR

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu POWER
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał dofinansowanie z
funduszy UE

Zdobyte doświadczenia, kompetencje i umiejętności pracowników zostaną
włączone do planu strategicznego rozwoju Stowarzyszenia w obszarach:
-doskonalenie procesu kształcenia na różnych poziomach
edukacyjnych poprzez wzbogacanie go o umiejętności komunikacji
językowej, którą będą się dzielić z innymi pracownikami oraz wdrażać do
własnej pracy zawodowej.
– wdrażanie do wykorzystywania umiejętności językowych podczas
przygotowania i prowadzenia różnych zajęć warsztatowych. Odbywać się to
będzie poprzez wskazywanie przykładów, dzielnie się poznanymi narzędziami
i metodami, wsparcie techniczne oraz pomoc w przełamywaniu obaw
związanych z poczuciem niskich kompetencji w zakresie komunikowania się
w języku angielskim.
-zachęcanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji i
umiejętności oraz podejmowania nowych wyzwań m.in. poprzez dzielenie się
uczestników wiedzą i wrażeniami z odbytego kursu i wspieraniu przy
podejmowaniu podobnych działań w przyszłości
-stałe wzmacnianie wymiaru europejskiego placówki poprzez
opowiadanie uczestników o odbytym kursie oraz nawiązywanie nowych
międzynarodowych znajomości i tworzenie kolejnych projektów
europejskich.
-rozszerzenie oferty warsztatowej Stowarzyszenia poprzez
stosowanie nowych metod i narzędzi.
Oprócz ulepszenia metod pracy i poszerzenia oferty edukacyjnej Stowarzyszenia, zdobyte
za granicą doświadczenie i nabyte kompetencje uczestników mobilności pozwolą na

pogłębienie kulturowej, europejskiej świadomości oraz postawy otwartości na inne
kultury u pracowników, którzy wartości te będą przekazywać również swoim
podopiecznym

Etapy realizacji projektu:
• Przygotowanie: wparcie praktyczne i logistyczne uczestników mobilności
• Mobilność – Udział w kursie języka angielskiego w Bradze w Portugalii oraz możliwość
poznania kultury i tradycji danego kraju.
• Wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności- realizacja działań następujących po zakończeniu
mobilności. Zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy
Stowarzyszenia. Opracowanie planu działań każdego z uczestników, tworzenie materiałów,
programów. Dzielenie się nabytą wiedzą z innymi palcówkami o podobnym profilu.
• Upowszechnianie rezultatów projektu działania informacyjne o projekcie
• Ewaluacja końcowa działań

Termin realizacji:
styczeń 2018 – grudzień 2019
Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy, Gmina Miasta Radomia

CEL: integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społ.poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku. Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci ścieżką reintegracji: aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową. Indywidualna ścieżka reintegracji, będzie planem działania, wg którego uczestnik/czka zostanie poprowadzony/a w dalszych etapach projektu.
ZADANIE 1.
Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: • Diagnoza indywidualnych potrzeb 25 uczestników/czek projektu. Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
ZADANIE 2.
Działania w ramach aktywizacji społecznej: • specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, • trening umiejętności społecznych • warsztaty rozwoju osobistego •wydarzenia kulturalno- integracyjne: wyjście do kina, teatru, muzeum
ZADANIE 3. Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej: • szkolenia/kursy dające nowe kompetencje zawodowe (katalog 10 kursów/szkoleń do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji i IPD)
ZADANIE 4.
Działania w ramach aktywizacji zawodowej: • doradztwo zawodowe • pośrednictwo pracy • warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i wiedzy na temat rynku pracy • indywidualne zajęcia z trenerem pracy

Termin realizacji:
kwiecień 2018 – grudzień 2018
Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul.Lubońskiego 2
Projekt współfinansowany przez Powiat Radomski.

W ramach zadania organizowane jest:
Specjalistyczne indywidualne poradnictwo
Cykl spotkań grupowych dla opiekunów zastępczych
Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami sensuoplastyki oraz arteterapii dla dzieci i młodzieży
Festyn Rodzinny
Wyjścia i wycieczki o charakterze integracyjnym.

Termin realizacji:
kwiecień 2018 – grudzień 2018
Miejsce realizacji: Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul.Lubońskiego 2
Projekt współfinansowany przez Powiat Radomski.

W ramach zadania prowadzone są:
Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych w celu wzmocnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych
Bezpłatne specjalistyczne poradnictwo rodzinne – indywidualne konsultacje ze specjalistami:
Psycholog
Terapeuta uzależnień
Terapeuta rodzin
Zajęcia integracyjne rodziców z dziećmi poprawiające wzajemne relacje.

Termin realizacji:
czerwiec 2018 – listopad 2020
Realizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Publikacja „Nie jesteś sam! Poradnik dla osób cierpiących z powodu demencji”

Cele projektu:
Wzmacnianie poczucia możliwości samodzielnego działania dla osób chorych poprzez możliwość wyjścia z domu bez opiekunów. Aktywizowanie w miarę możliwości do wykonywania czynności dnia codziennego, stymulacja funkcji poznawczych, w tym językowych. Odciążenie opiekunów od codziennych stałych obowiązków opieki nad chorym.
Wyposażenie opiekunów osób chorych w odpowiednią wiedzę specjalistyczną, pokazanie narzędzi pracy do samodzielnej aktywizacji chorego w domu oraz wyposażenie w sposoby radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi oraz stresem związanym z obciążeniem wynikającym z ograniczeń dla całej rodziny.

Projekt skierowany jest do :
1. Osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych, w następstwie :
Chorób neurodegeneracyjnych( np. Alzhaimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane, itp.); Udaru mózgu; Uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego itp.
2. Opiekunów z otoczenia osoby chorej, które zajmują się nią na co dzień.

Oferujemy:
1. Pomoc i wsparcie mobilnego asystenta, który przywiezie osoby chore na zajęcia, co umożliwi uzyskanie wolnego czasu dla opiekunów.
2. Cykliczne zajęcia dla osób chorych, w ramach których prowadzone będą: terapia zajęciowa, zajęcia z neuropsychologiem i neurologopedą
3. indywidualne spotkania ze specjalistami dla opiekunów
4. utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów,
5. Organizacja czasu wspólnego dla opiekunów osób chorych, np. wspólne pikniki, wyjście do kina.
Usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatne.

W Radomiu dzienny dom pobytu został utworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w obiekcie przy ul. Lubońskiego 2. Znajdują się tam salki terapeutyczne, sale do zajęć grupowych, w tym sala szkoleniowa wyposażona w ekran i projektor multimedialny, sala do zajęć ruchowych wyposażona w kształtki rehabilitacyjne, suchy basen oraz drabinki gimnastyczne. Placówka ma też zaplecze kuchenne z możliwością podgrzania posiłku oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia – to jedno z zadań pierwszego w Radomiu Dziennego Domu Pobytu dla osób z Alzheimerem. Radomska placówka przyjmuje osoby starsze, cierpiące z powodu zespołu otępiennego we wstępnym I etapie choroby. Program realizowany będzie w latach 2020-2022 i obejmuje wsparciem specjalistycznym całe rodziny.

• Zajęcia odbywają się w godzinach 7.00-15.00,
• Podczas pobytu w placówce uczestnik ma możliwość korzystania z zajęć ogólnorozwojowych ( szachy, taniec, zajęcia wokalne, zajęcia komputerowe), zajęć warsztatowych (kulinarne, rękodzielnicze, stolarskie etc) oraz z opieki neuropsychologa, neurologopedy i fizjoterapeuty
• Uczestnik otrzymuje trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jedno danie gorące
• Wsparciem objęte są całe rodziny/opiekunowie osoby chorej
• Opłata miesięczna za pobyt -150 zł.

Termin realizacji:
lipiec 2020 – grudzień 2020
Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny, Radom, ul. Lubońskiego 2
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


W ramach projektu „Teraz Twój Ruch! – aktywny i odważny senior” zaplanowano kilka równorzędnie odbywających się działań tak, aby zaangażować do aktywnego życia oraz umożliwić efektywny i wieloaspektowy rozwój osób starszych.
Założeniem projektu jest sprawienie, aby osoby w wieku senioralnym mogły prowadzić samodzielne i satysfakcjonujące dalsze życie, poprzez atrakcyjne i aktywne spędzanie wolnego czasu, dostęp do nowych mediów cyfrowych, budowanie i rozwijanie dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego, udział w doskonaleniu osobistym i we współorganizacji wydarzeń obywatelskich.

Zajęcia ruchowe to jedna z form aktywizacji oraz profilaktyki zdrowia skierowana do seniorów.
Systematyczna i dostosowana do potrzeb oraz własnych możliwości gimnastyka, będzie zapobiegać chorobom przewlekłym, a także uświadomi potrzebę codziennego ruchu, jako podstawy dobrego samopoczucia.
Zajęcia z arteterapii usprawniają zręczność manualną seniorów oraz przyczyniają się do redukcji napięć i stresów.
Zajęcia komputerowe podnoszą kompetencje osób starszych w tym zakresie, co jest konieczne w aktywnym funkcjonowaniu w nowoczesnej rzeczywistości (uczą się m.in. jak korzystać z zasobów internetu, a w szczególności z portali społecznościowych i komunikatorów oraz jak korzystać z internetu na urządzeniach mobilnych).
Równie ważnym działaniem będą są wyjazdy, podczas których seniorzy doświadczają „kultury wysokiej”.
Sesja fotograficzna ma za zadanie stworzenie przestrzeni do spotkań międzypokoleniowych, w efekcie czego powstaną fotografie, które mają zostać zaprezentowane w miejscach publicznych.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano:
1. kurs komputerowy ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania umiejętności w zakresie komunikacji z wykorzystaniem portali społecznościowych, komunikatorów (również na urządzeniach mobilnych) oraz e-learningu;
2. wyjazdy do filharmonii, teatru, muzeów (spotkania z kulturą wysoką);
3. zajęcia z elementami arteterapii;
4. sesję fotograficzną;
5. gimnastykę dla seniora „zdrowy kręgosłup”;
6. zorganizowanie publicznej wystawy fotograficznej prezentującej aktywność seniorów biorących udział w projekcie.

LOKALIZACJA

Konstantego Lubońskiego 2, 26-600 Radom

E-MAIL

perspektywy.nowe@gmail.com

TELEFON

533 523 043

.

...