Od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2022 r realizowany jest projekt pn. „Realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mieszkalnictwo wspomagane”. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do deficytowej usługi społecznej – mieszkań treningowych na trenie m. Radom i powiatu radomskiego.

Mieszkanie wspomagane ma na celu naukę samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej. Jest to niejako etap wstępny mieszkalnictwa chronionego pozwalającego osobom niepełnosprawnym na opuszczenie domu rodzinnego i życia na własny rachunek.

Mieszkanie treningowe działa przez 6 dni w tygodniu jednocześnie dla 6 uczestników. Prowadzenie usług jest powierzone dwóm równolegle pracującym, wykwalifikowanym opiekunom mieszkania. Sprawują oni opiekę nad właściwym użytkowaniem lokalu, monitorują stan zdrowia, funkcjonowanie społeczne lokatorów, wspomagają w załatwianiu spraw codziennych, urzędowych, osobistych, wspierają w realizacji planu usamodzielnienia oraz współpracują z rodzinami uczestników.